ម្សៅទឹកដោះគោ Dumex Green Dupro 800g

$11.50

Available in stock 9
Number:
Quantity

ម្សៅទឹកដោះគោDupro ជាផលិតផលដែលមានសមាសធាតុផ្សំពី DHA, IcFOS, Vitamin A,C&Zinc, Calcuim, Vitamin D3 ជួយដល់ប្រព័ន្ធការពារកុមារ និងទារកអោយលូតលាស់ល្អ និងសុខភាពល្អ និងជួយសម្រួលប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ 👶🏻 លេខ 1 សម្រាប់ទារកពីកើតរហូតដល់អាយុ 12​ ខែ លេខ 2 សម្រាប់ទារកពីអាយុ ៦ ខែ ដល់ ២៤ ខែ លេខ 3 សម្រាប់ទារកពីអាយុ ៣ ឆ្នាំ​ ដល់ ៩ ឆ្នាំ

Visit us